Vragenlijst Werkwaarden (VWW-R)

Over de Vragenlijst Werkwaarden (VWW-R):

De Vragenlijst Werkwaarden is een  vragenlijst waarin aan deelnemers wordt gevraagd wat zij belangrijk vinden in het werk, wat hen daarin drijft en motiveert. De vragenlijst is gebaseerd op het werkwaardenmodel van Dawis & Lofquist dat is uitverkozen om de waarden van individuen en organisaties te bepalen in O*Net. O*Net is een megaproject van de Amerikaanse overheid dat erop gericht is om de eisen van alle beroepen in kaart te brengen. In het waardenmodel van Dawis & Lofquist zijn 21 verschillende werkaspecten gegroepeerd naar de werkwaarden: Prestatie (Achievement) , Onafhankelijkheid (Independence),  Erkenning (Recognition), Relaties (Relationships), Ondersteuning (Support) en Werkomstandigheden (Working conditions).

Op basis van inhouds- betrouwbaarheids- en factoranalyse werd de VWW in 2020 gereviseerd. Deze revisie resulteerde in de volgende schalen en onderliggende aspecten

 • Erkenning: Sociale status, beloning, promotiemogelijkheden,  waardering.
 • Werkomgeving: Omgang met collega’s, prettige werksfeer, (fysieke) werkomgeving, steun van leidinggevende. 
 • Leren en Presteren: Prestaties leveren, benutten van talent, actief zijn, zich kunnen ontwikkelen. 
 • Sociale Impact: Anderen helpen, morele waarden, maatschappelijke relevantie, organisatiedoelen, (fair) organisatiebeleid.
 • Dynamiek (vs zekerheid): Afwisseling, creativiteit, ondernemerschap (vs stabiliteit, duidelijkheid, zekerheid).
 • Zelfstandigheid: Autonomie, (eigen) verantwoordelijkheid,
 • Leidinggeven en invloed: Invloed uitoefenen, het voor het zeggen hebben.


Doel, doelgroep en praktische informatie:

De VWW-R is bedoeld om de werkwaarden van een deelnemer op een gestructureerde manier in beeld te brengen en bevat vragen over uiteenlopende aspecten in het werk, resulterend in een persoonlijke evaluatie van zeven waarde-domeinen.

Met de uitkomsten kan bijvoorbeeld worden besproken in hoeverre de werkwaarden van een deelnemer passen bij een organisatie en andersom.

 • De VWW-R kan worden ingezet bij (wederzijdse) selectie, matching, coaching/loopbaanbegeleiding en  ontwikkelassessments.
 • De meeste deelnemers ronden de VWW-R binnen 10 minuten af.
 • Niveau: MBO, HBO en WO
 • De VWS is te gebruiken voor uiteenlopende functies en in verschillende sectoren.
 • Benodigdheden: PC, laptop of tablet met internetverbinding.


Meetpretentie:

Werkwaarden geven aan wat mensen belangrijk vinden in hun werk, wat hen motiveert en wat maakt dat ze wel of niet passen bij een organisatie. Werkwaarden hangen samen met persoonlijkheid en interesses maar onderscheiden zich hiervan omdat ze betrekking hebben op de waardering van kenmerken in het werk zelf.    

Met de VWW-R kunnen uitspraken worden gedaan wat mensen belangrijk vinden in hun werk, wat hen drijft en motiveert. De afzonderlijke schalen van de VWW-R zijn als volgt te interpreteren:

 • Erkenning

Deze werkwaarde heeft betrekking op de behoefte aan erkenning van en beloning voor geleverde prestaties. Onderliggende aspecten hiervan zijn sociale status, (financiële) beloning, carrièremogelijkheden en waardering.

 • Werkomgeving

Deze werkwaarde heeft betrekking op de behoefte aan een prettige werkomgeving. Omgang met collega’s, (sociale) veiligheid, een goede werkplek en steun van de leidinggevende zijn onderliggende aspecten die hier aan bijdragen.

 • Leren en Presteren

Deze werkwaarde heeft betrekking op de behoefte om de eigen capaciteiten te benutten, prestaties neer te zetten en zich verder te ontwikkelen. Onderliggende aspecten die voldoening in het werk schenken zijn: actief zijn, prestaties leveren, benutten van talent en ontwikkeling van vaardigheden.

 • Sociale Impact

Sociale Impact heeft betrekking op de behoefte om in het werk van waarde te zijn voor andere mensen en de samenleving als geheel. Deze behoefte kan worden vervuld door anderen te helpen, maatschappelijk relevant werk te doen en/of voor een organisatie te werken die deze waarde hoog in het vaandel heeft staan.

 • Dynamiek (vs zekerheid)

Als werkwaarde heeft Dynamiek betrekking op de behoefte aan afwisseling, vernieuwing, creativiteit, verandering, risico en durf. Tegenover deze werkwaarde staat de behoefte aan stabiliteit, duidelijkheid, voorspelbaarheid en zekerheid.

 • Zelfstandigheid

De werkwaarde Zelfstandigheid gaat over de behoefte aan autonomie, vrijheid en (professionele) verantwoordelijkheid in het werk.

 • Leidinggeven en Invloed

De werkwaarde Leidinggeven en Invloed heeft betrekking op de behoefte om leiding te geven, invloed uit te oefenen en zaken te bepalen.


Psychometrische eigenschappen en normering:

De gemiddelde alpha van de VWW-R is .83.

Werkwaarden en drijfveren verschillen conceptueel van persoonlijkheid en werkstijlen maar er is ook overlap. In correlationeel onderzoek zijn er betekenisvolle verbanden gevonden tussen de schalen van de VWW-R en aanverwante persoonlijkheidsdimensies.

Factoranalyse op de schalen van de VWW-R levert twee dimensies die zijn te interpreteren als extrinsieke motivatoren (Erkenning, Werkomgeving) en intrinsieke motivatoren (bijv. Zelfstandigheid, Leren en Presteren) .

Normering is in kwintielen en bestaat uit een referentiegroep van 584 assessmentkandidaten.


Bijzonderheden en toegevoegde waarde:

 • Korte afnametijd (<10 minuten)
 • Gunstige verhouding betrouwbaarheid en testlengte.
 • Recent gereviseerd
 • Eenvoudig af te nemen en te interpreteren.
 • Gunstig geprijsd


Referenties:

Sager, C.E. (1999). Occupational Interests and values. In: Peterson, N.G., Mumford, M.D., Borman, W.C., Jeanneret, P.R., & Fleishman, E.A. (Eds.) An Occupational Information System for the 21st Century: The Development of O*Net, (Ch. 12, pp. 197-211). Washington DC: American Psychological Association