Cognitieve Capaciteitentest Hoger Niveau-verlengd (ICCT-HV)

In het kort:

De ICCT-HV geeft inzicht in de cognitieve capaciteiten van de deelnemer. Cognitieve capaciteiten zijn bepalend voor het gemak waarmee personen zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken en waarmee ze complexe problemen oplossen. De ICCT-HV is een cognitieve capaciteitentest voor hoger niveau die bestaat uit zes verschillende onderdelen, resulterend in een totaalscore en drie subscores:

  • Verbaal:          Analogieën en Diagrammen
  • Numeriek:     Cijferreeksen en Rekenen & Schatten
  • Figureel:         Figuurreeksen en Figuurklassen

De ICCT H-V bestaat uit 100 opgaven. Elk onderdeel heeft een tijdslimiet en wordt vooraf gegaan door een instructie met voorbeeldopgaven. In totaal duurt de ICCT H-V ongeveer 40 minuten. Het is van belang dat de ICCT H-V achter elkaar wordt afgewerkt in een ongestoorde omgeving.

Afname van de ICCT HV verloopt via online platform www.t-station.nl . Nadat een test is afgerond kunnen de genormeerde resultaten direct worden opgevraagd. Referentiegroepen zijn er voor MBO, HBO en WO niveau.

Theoretische achtergrond:

Naar de structuur van intelligentie is sinds het begin de 20e eeuw veel onderzoek gedaan. Belangrijkste vraagstuk is of er één algemene factor is voor cognitieve capaciteiten.  (Spearman noemde dit de General factor of Mental Ability, ook wel GMA of kortweg ‘g’) of dat er verschillende factoren zijn te onderscheiden, zoals in het werk van Thurstone wordt gesuggereerd. Meestal wordt aangenomen dat ‘g’ besloten zit in alle cognitieve taken en dat dit veruit de belangrijkste factor is. Daarnaast kunnen er nog aparte factoren worden onderscheiden zoals verbale capaciteiten, numerieke vaardigheden en ruimtelijk inzicht. Deze factoren staan niet los van elkaar maar worden met elkaar verbonden door ‘g’.

Een goed overzicht van de verschillende theorieën over intelligentie is hier te vinden. 

Schalen en constructen: 

De ICCT-HV bestaat uit de volgende schalen:

  • Totaalscore (alle subtests)
  • Verbaal (diagrammen, analogieën)
  • Numeriek (cijferreeksen, schatten)
  • Figuraal/ruimtelijk (figuurreeksen, figuurklassen)

De totaalscore van de ICCT HV is een weerspiegeling van de General Mental Abilities (GMA) van een deelnemer. Deze algemene cognitieve capaciteiten werden door Spearman ook wel ‘g’ genoemd. Daarnaast worden er subscores onderscheiden die een beroep doen op verbaal, numeriek en figureel redeneren. Deze subscores geven weer welke cognitieve aanlegfactoren relatief sterk aanwezig zijn. Relatief, omdat de subscores onderling met elkaar samenhangen. De totaalscore (als weerspiegeling van ‘g’) is echter de belangrijkste graadmeter voor de complexiteit van taken die een deelnemer aan kan.

Betrouwbaarheid en validiteit

De betrouwbaarheid in termen van Cronbach’s alfa van de totaalscore is .85. De alfa’s van de subschalen Verbaal, Cijfermatig en Figuraal zijn respectievelijk .74, .80 en .75 (zie onderstaande tabel).


Aantal items

Cronbach’s Alfa

Verbaal (Diagrammen + Analogieën)

35

.74

Cijfermatig (Cijferreeksen + Schatten)

35

.80

Figuraal (Figuurklassen + Reeksen)

30

.75

TOTAAL

100

.85


Cognitieve capaciteitentests voorspellen het gemak waarmee personen zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken en waarmee ze complexe problemen oplossen. Er is overweldigend bewijs voor de stelling dat de predictieve validiteit (voorspellende waarde) van cognitieve capaciteitentests voor succes in opleiding en beroep niet te overtreffen is. Gemiddeld kan van een goed geconstrueerde capaciteitentest, zoals de ICCT, een voorspellende waarde van .51 worden verwacht voor arbeidsprestaties (Schmidt & Hunter, 1998). Deze voorspellende waarde neemt toe met de complexiteit van de functie (Salgado et al, 2003).

De onderlinge samenhang van de subscores (positieve correlaties in de orde .40) geeft ondersteuning aan de meetpretentie van de ICCT, namelijk dat hun optelsom een goede indicatie zijn van iemands algemene cognitieve capaciteiten.

Zoals is te verwachten van een test die cognitieve capaciteiten meet hangen de scores op de ICCT-HV positief samen met het opleidingsniveau van de deelnemers.

Naar de convergente en divergente validiteit van de ICCT is onderzoek gedaan, o.a. in relatie tot kritisch denken en sociaal inzicht.

Normering:

Normering is in decielen

Aparte referentiegroepen zijn beschikbaar voor:

  • WO-niveau     (n=468)
  • HBO-niveau   (n=1045)
  • MBO-niveau   (n=218)

Referenties:

Schmidt, F.L., & Hunter, J.E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274

Salgado, J.F., Anderson, N., Moscovo, S., Bertua, Ch., & De Fruyt, F. (2003). International validity generalization of general mental ability and cognitive abilities: a European Community meta-analysis. Personnel Psychology, 56, 3, 773-606.


<<<Terug naar Cognitieve Capaciteitentests