Onderzoek en advies

Met regelmaat wordt ons gevraagd mee te denken en te adviseren over het gebruik van tests en HRM-programma's. Onze adviezen onderbouwen we bij voorkeur met onderzoeksresultaten. We hebben vooral affiniteit en ervaring met vraagstukken over selectie, beoordeling, tests, vragenlijsten, assessment en trainingsprogramma's. 

Voorbeelden van advies- en onderzoeksopdrachten die we uitvoeren:

Advies over selectie- en beoordelingsmethoden
Methoden om kandidaten te beoordelen en te selecteren zijn er te over. Maar welke methode past nu het beste bij de vraagstelling en bij de doelgoep? En hoe kan de procedure zo worden ingericht dat deze eerlijk, efficient en doelmatig is met respect voor de kandidaat? Hierover denken we graag mee. Ons uitgangspunt is dat klanten onze adviezen zelf uit kunnen voeren. Als dat wenselijk is kunnen we hierin ondersteunen of collega-bureaus aanbevelen die we daarvoor het meest geschikt achten. We adviseren over selectiemethoden voor groepen kandidaten maar uiteraard denken we ook mee over vraagstukken op individueel niveau.

Beoordeling van assessmentprocedures
De belangen van assessments zijn vaak groot en aan de uitkomsten wordt veel waarde gehecht. Niet voor niets hebben organisaties daar veel geld voor over. Maar hoe goed is zo'n assessment eigenlijk? Als deskundigen worden we ingeschakeld om onderzoek te doen naar de kwaliteit van assessmentprocedures en om hier advies over uit te brengen. We ontwikkelden daarvoor een methode waarmee de kwaliteit en verbeterpunten van een assessment in kaart worden gebracht. Aan deze methode liggen criteria van professionele en wetenschappelijke aard ten grondslag.  

Onderzoek naar de waarde van tests en selectieprocedures
Wat is de voorspellende waarde van een test of selectieprocedure? Ervaren kandidaten deze als eerlijk en relevant? Worden minderheidsgroepen niet benadeeld? Hoe kan de kwaliteit worden verbeterd? Kan het efficiënter? Dit zijn vragen die aan de orde komen bij validiteitsonderzoeken die we samen met onze klanten uitvoeren.

Effectonderzoek van trainingsmethoden
Organisaties investeren in training en opleiding van de eigen medewerkers. Maar wat is nu precies het effect van een training? Op gedragsniveau brengen we dit in kaart door gebruik te maken van geobjectiveerde voor- en nametingen en controlegroepen.