Onderzoekspublicatie: HEXACO voorspelt pro-sociaal en contraproductief werkgedrag (óók in selectiecontext)

In Journal of Research in Personality verschijnt volgende maand een belangrijke onderzoekspublicatie over de voorspellende waarde van de HEXACO-persoonlijkheidsvragenlijst op toekomstig werkgedrag. Eens te meer blijkt dat de HEXACO PI-R over goede predictieve validiteit beschikt. De schaal Honesty-humility (Integriteit) uit de HEXACO, die ontbreekt in het Big Five-model, heeft daarin toegevoegde waarde. De onderzoekers concluderen: "Overall, HEXACO personality was a good predictor of Organizational Citizenship Behavior (OCB) and Counterproductive Work Behavior (CWB). [...] A particular benefit of the HEXACO honesty-humility factor was in predicting counterproductive work behavior."

De onderzoekers waren niet alleen geïnteresseerd in de voorspellende waarde van HEXACO in een setting van 'low-stakes' onderzoek maar ook in de context van 'high-stakes' selectie. Sollicitanten die een baan ambiëren zullen immers eerder geneigd zijn om zich wenselijk voor te doen dan deelnemers waarbij er geen belangen op het spel staan. De vraag was of dit van invloed is op de predictieve validiteit. 

260 sollicitanten en 347 niet-sollicitanten vulden de HEXACO PI-R persoonlijkheidsvragenlijst in. Zoals verwacht waren de gemiddelde scores bij vier van de zes schalen hoger bij de sollicitanten dan bij de niet-sollicitanten. Dit had echter geen invloed op de factorstructuur. Bij beide groepen werden de zes factoren teruggevonden zoals we die kennen uit het HEXACO-model: H. Honesty-humility (Integriteit) E. Emotionality (Emotionaliteit) X. eXtraversion (Extraversie) A. Agreeableness (Verdraagzaamheid) C. Conscientiousness (Consciëntieusheid) O. Openness to Experience (Openheid voor Ervaringen).

18 maanden later werden alle participanten bevraagd over hun daadwerkelijke werkgedrag door het anoniem invullen van vragenlijsten over pro-sociaal werkgedrag en contraproductief werkgedrag.

Medewerkers die pro-sociaal werkgedrag vertonen, ook wel Organizational Citizenship Behavior (OCB) genoemd, tonen zich betrokken bij de organisatie en de collega's met wie zij werken. Zij zullen anderen helpen en zich extra inspannen als de situatie daarom vraagt, zonder dat dit strikt tot hun takenpakket hoort. 

Contraproductief werkgedrag, ook wel Counterproductive Work Behavior (CWB) genoemd, is een verzamelnaam van werkgedrag dat tegen het belang van de organisatie ingaat en dat de werksfeer ondermijnt, bijvoorbeeld ongeoorloofde afwezigheid, pesten, kwaadspreken, manipuleren, schelden, diefstal, intimidatie en sabotage. 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de HEXACO PI-R een goede voorspeller is voor zowel pro-sociaal werkgedrag (OCB) als contraproductief werkgedrag (CWB). Voor de voorspellende waarde maakte het weinig uit of de HEXACO PI-R werd ingevuld in een onderzoekscontext of in de selectiecontext. 

 

Referentie:

Anglim, J., Lievens, F., Everton, L., Grant, S. L., Marty, A. (2018). HEXACO Personality Predicts Counterproductive Work Behavior and Organizational Citizenship Behavior in Low Stakes and Job Applicant Contexts. Journal of Research in Personality. 

 

Terug naar overzicht