Nieuwe persoonlijkheidsvragenlijst: HEXACO PI-R

Sinds kort hebben we een nieuwe persoonlijkheidsvragenlijst
toegevoegd aan ons portfolio: De Nederlandse HEXACO PI-R.

Het HEXACO-model is een verbeterde versie van het bekende Big Five persoonlijkheidsmodel. Na heranalyse van de oorspronkelijke data is overtuigend bewijs geleverd dat het persoonlijkheidsdomein niet uit vijf maar uit zes basale dimensies bestaat. Deze dimensies zijn:

H. Honesty-Humility /     Integriteit
E.
Emotionality /     Emotionaliteit
X. eXtraversion /     Extraversie
A. Agreeableness /     Verdraagzaamheid
C. Conscientiousness /     Consciëntieusheid
O.
Openness to Experience / Openheid voor ervaringen

De toevoeging van de factor Integriteit is de belangrijkste verandering ten opzichte van het Big Five-model. Met de toevoeging van deze dimensie wordt een completere beschrijving van het persoonlijkheidsdomein geboden. Daarnaast blijkt uit verschillende studies dat met de HEXACO betere voorspellingen kunnen worden gedaan over belangrijke uitkomstmaten zoals studie- en werkprestaties, contraproductief gedrag en moreel handelen.

De HEXACO-persoonlijkheidsvragenlijst is ontwikkeld door de grondleggers van het HEXACO-model, Michael Ashton en Kibeom Lee en bestaat uit zes hoofdschalen en 24 + 2 facetschalen. De Nederlandse bewerking en validering is gedaan door Reinout de Vries van de Vrije Universiteit Amsterdam. Na vele jaren van gepubliceerd onderzoek naar het achterliggende model en de psychometrische eigenschappen van de vragenlijst is de Nederlandse HEXACO nu eindelijk
verkrijgbaar via www.t-station.nl.

Voor meer informatie over de HEXACO kunt u contact met ons
opnemen door een mailtje te schrijven naar info@vandermaesenkoch.nl.

Terug naar overzicht